Những loại vít dùng để treo vào giá treo tường của TV, hay vít cố định trong ổ cứng máy tính cho khách

hàng tùy ý sử dụng thường được đóng vào gói nhỏ