2023Văn phòng HCM chuyển sang nhà xưởng mới
 
2019Mở / Chuyển nhà xưởng mới
 
2017Mở văn phòng HCM
 
2012Mở rộng hơn
 
2011

Xây dựng nhà xưởng mới ở KCN Song

Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 
2010

Đánh giá chứng nhận ISO 9001-2008 ;  

ISO 14001-2004

 
2009

Nhận chứng nhận ECO-PARTNER của Samsung

Electronics Vietnam

 
2009Thành lập công ty tại Việt Nam