Asia Bolt đã ký kết bản quyền với OSG và sản xuất ra loại đinh vít

Micoro stix nhằm  cải tiến vấn đề  lỗi kết nối

Rãnh 3 cạnh, Ultra Line và BITS chính xác tạo lực liên kết tốt

cho đinh vít

 

Đặc trưng:

1.No Cam-out

2.No driving force

3.Tính gia công cao

4.Lực xoắn chịu đựng cao

5.BITS bắt chính xác

6.Tính bảo mật

7.Kết cấu tốt

8.Độ khớp giữa screw và BIT tốt

 

 

 

 

 
 ab
3ULR-m0.560.33
3ULR-000.80.40
3ULR-F0.960.48
3ULR-01.240.62
3ULR-11.60.8

상기 치수는 machine과 tapping 
모든 종류의 스크류에 적용 되어진다.
 
 
 B3LUR-#取付部型式
Shank Type
形狀
Dimensions
B3LUm
B3LU00
B3LUF
B3LU0
B3LU1

 
U6.3×50
H4×40
D4×44
Ø2×20'
D3LUm
D3LU00
D3LUF
D3LU0
D3LU1

DRIVER

 
단위 : mm
 
 
단위 : mm