EQUIPMENTSPECQ'TYCAPA/MONTH
Máy nhiệt luyện dây chuyềnM 2.6 ~ M 5.01700.000.000
Máy nhiệt luyện lò quayM 1.0 ~ M 2.63
TemperingM 1.0 ~ M 5.03
TOTAL7700.000.000