Sản phẩm gia công tiện là các sản phẩm có hình thái sản xuất khó, đòi hỏi chính xác cao